fbpx
Företagslån – Jämför alla långivare här.
Låna pengar till ditt företag eller sälj dina fakturor. Välj lånebelopp och fyll i ditt mobilnummer så skickar vi mer info direkt till din mobil.

Användarvillkor: Integritetspolicy & Cookie Policy

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Inom Adrenaline Media AB (och samtliga webbplatser som vi driver) behandlar vi personuppgifter för användare och kunder som använder våra tjänster. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. ADrenaline Media AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Kontaktinformation hittar du längst ner på sidan

Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Denna policy gäller för användare av ADrenaline Media ABs webbplatser.

ADrenaline Media AB använder Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänster, behandla bokningar, behandla ansökningar sa,t optimera din upplevelse av våra webbplatser och skräddarsy kommunikationen med dig. Vänligen läs denna policy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna policy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi kontakta dig för att få relevant samtycke.

Denna policy tillsammans med ADrenaline Media ABs Cookie policy och eventuella andra villkor som reglerar ADrenaline Media ABs behandling av personuppgifter utgör grunden för hur vi behandlar uppgifter som du lämnar till oss när du använder våra tjänster eller uppgifter vi samlar in om dig.

Ändringar i ovan nämnda villkor meddelas genom att de nya villkoren publiceras på våra webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. Om du lägger till personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att ADrenaline Media AB får behandla även de personuppgifterna i enlighet med denna policy.

Denna policy tillsammans med ADrenaline Media ABs Cookie policy och eventuella andra villkor som reglerar ADrenaline Media ABs behandling av personuppgifter utgör grunden för hur vi behandlar uppgifter som du lämnar till oss när du använder våra tjänster eller uppgifter vi samlar in om dig.

Ändringar i ovan nämnda villkor meddelas genom att de nya villkoren publiceras på våra webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. Om du lägger till personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att ADrenaline Media AB får behandla även de personuppgifterna i enlighet med denna policy.

ANVÄNDNING AV ADRENALINE MEDIA ABs WEBBPLATSER

Genom att använda Adrenaline Media ABs webbplatser accepterar du att ADrenaline Media AB aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på övriga sätt behandlar, dina personuppgifter för att ADrenaline Media AB och samarbetspartner ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls genom ADrenaline Media ABs webbplatser. För personer under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år eller att din vårdnadshavare samtycker till att ADrenaline Media AB lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. ADrenaline Media AB förbehåller sig rätten att få samtycket verifierat.

ADrenaline Media AB kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring, uppdatering av dina uppgifter t.ex. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till användares personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt ADrenaline Media AB. ADrenaline Media AB behandlar alla personuppgifter med yttersta försiktighet och ADrenaline Media ABs underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt ADrenaline Media AB.

ADrenaline Media AB kan lämna ut Personuppgifter till tredje part, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om ADrenaline Media AB annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

ADrenaline Media AB överför ibland personuppgifter till land utanför EU/EES om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig, även om det landet, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för personuppgifter. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina personuppgifter i sådana situationer och efterlevnad av EU/EES-regler ingår ADrenaline Media AB avtal som uppfyller de krav tillämplig lag ställer för att skydda de överförda personuppgifterna, med sådana underleverantörer. Genom denna policy samtycker du till att personuppgifter om dig kan överflyttas till företag och organisationer, inom såväl som utanför EU.

Genom denna policy samtycker du även till att uppgifter/registreringsinformation används för att målgruppsidentifiera dig i marknadsföringssyfte. Du samtycker också till att sådan information kan komma att lämnas ut till tredje man i marknadsföringssyfte. Ett sådant utlämnande av information kommer alltid att vara anonymt. Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos ADrenaline Media AB få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas till Kundservice genom att du skickar e-post till gdpr@adrenalinemedia.se

ÄNDAMÅL FÖR VILKA VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

ADrenaline Media AB samlar in personuppgifter för olika ändamål. Vilka Personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka tjänster du använder.

ADrenaline Media AB använder personuppgifter för att:

 1. Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna och produktutbudet.
 2. Bearbeta dina bokningar och beställningar av tjänsterna och produktutbudet.
 3. Kommunicera med dig via SMS, telefon eller e-post i syfte att informera dig om dina bokning, ansökningar eller övrig kommunikation kring någon form av beställning.
 4. Diagnostisera och korrigera fel, optimera system och webbplatser.
 5. Individualisera kommunikationen med dig avseende våra tjänster och produktutbud genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av våra tjänster och produktutbud.
 6. analysera statistik och användarmönster kring våra tjänster och produktutbud.
 7. Förbättra upplevelsen av våra webbplatser och tjänsterna och produktutbudet.
 8. Marknadsföra tjänster och produkter, direkt eller inte, inklusive remarketing kampanjer och andra typer av avancerad digital marknadsföring

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att ADrenaline Media AB inte behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta ADrenaline Media AB på följande adress: gdpr@adrenalinemedia.se

Observera emellertid att även om samtycke återkallas kan ADrenaline Media AB med annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter, såsom fullgörande av avtal.

UPPGIFTER SOM SAMLAS IN

Följande uppgifter kan komma att samlas in:

–  ditt personnummer

–  din e-postadress

– namn

– ålder

– kön

– mobilnummer

– adress

– övriga uppgifter som specifikt krävs för behandling av t.ex. en låneansökan, såsom lön, arbetsgivare, civilstånd, antal barn, boendeform, m.m.

Som registrerad användare av våra tjänster kan du komma att erhålla nyhetsbrev med erbjudanden och nyheter. Du kan närsomhelst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom länk i nyhetsbrevet. Du kan även närsomhelst välja att avregistrera dig från ditt medlemskap i ADrenaline Media ABgenom antingen länk i nyhetsbrevet eller på vår hemsida.

När du eventuellt länkas vidare till våra samarbetspartners webbplatser kommer personuppgiftsbehandlingen specificeras där. Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier och webannonsering på andra webbplatser. För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies. Du kan läsa mer om cookies nedan.

KREDITUPPLYSNINGAR (GÄLLER VID LÅNEANSÖKNINGAR)

Våra samarbetspartners (låneförmedlare, banker, m.fl) samarbetar med UC AB, som garanterar att endast en kreditupplysning registreras på dig och din eventuella medsökande när de gör förfrågningar till banker och låneinstitut. I enstaka fall kan vissa av våra samarbetspartners utöver detta ta in ytterligare information som tillägg till informationen från UC för att förbättra kvaliteten i kreditbeslutet

INSAMLING AV DATA VID ANSÖKAN, BOKNING ELLER BESTÄLLNING GENOM EN LÅNEFÖRMEDLARE RESEBYRÅ, ONLINE BOKNINGSPORTAL ELLER ANDRA WEBBPLATSER.

När du t.ex. skickar en låneansökan eller bokar en resa via en låneförmedlare, eller bokar en resa med en online/offline Travel Agency, lämnar du dina personuppgifter till dem. Dessa personuppgifter ansvaras för och hanteras av respektive aktör i enlighet med deras personuppgiftspolicy.

Vi ansvarar inte för respektive aktörers hantering av de personuppgifter du själv lämnat direkt till dessa.

UTSKICK AV INFORMATION

När du genomfört en låneansökan/bokningen/beställningen hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om låneansökan/bokningen/beställningen och relevanta erbjudanden kopplade till låneansökan/bokningen/beställningen. Sådana utskick sker till den e-postadress, och eventuellt till mobilnummer du lämnat i samband med låneansökan/bokningen/beställningen

LAGRING AV UPPGIFTER

ADrenaline Media AB sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

ADrenaline Media AB gallrar personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär bl.a. att ADrenaline Media AB raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifterna inte längre föreligger.

ÅTGÄRDER FÖR SÄKER BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

We may update this privacy policy from time to time in order to reflect, for example, changes to our practices or for other operational, legal or regulatory reasons.

ADrenaline Media AB vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. ADrenaline Media AB utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minimera riskerna.

Har ni frågor om hur ADrenaline Media AB arbetar med dataskyddsförordningen (GDPR), kontakta ADrenaline Media AB

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Adrenaline Media AB, med organisationsnummer 559109-0203 och ansvarig för de personuppgifter som du lämnar och behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning.

PEP – POLITISKT EXPONERAD PERSON (GÄLLER VID LÅNEANSÖKNINGAR)

Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa. Är du politiskt exponerad person behöver du meddela detta till oss innan du skickar in din ansökan eftersom det är tillämplig på de verksamheter vi samarbetar med inom finanssektor enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:1) och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att godkänna din låneansökan bekräftar du att du inte är en politiskt exponerad person och även att syftet med din låneansökan inte är för att begå allvarlig brottslighet s k. terrorism eller penningtvätt.

HANTERING AV COOKIES (KAKOR)

Allmänt om Cookies

Cookies är textfiler som lagras lokalt på din dator. De allra flesta webbsidor använder cookies för att förbättra upplevelsen och optimera funktioner på webbsidorna. Cookies används t.ex. för att inhämta information och statistik från webbsidor, och för att dessa ska komma ihåg vad du gjort, tittat på och vart du varit. Vår webbplats använder  cookies för att du som användare ska få en så bra upplevelse när du besöker oss på nätet.
 
Cookies kan stängas av genom att gå in och ändra på  inställningarna i din webbläsare. Genom att godkänna användandet av cookies på vår webbplats tillåter du insamlingen av information för ovan nämnda syften. Vi kommer aldrig lämna ut eller sälja vidare vår samlade cookie-information till en tredje part. Vill du ha mer information om hantering av cookies, läs här.  

Cookies från vår webbplats

Denna webbplats använder cookies för att samla in statistik över våra besökare. I statistiken lagras information som till exempel:

 • Vad besökare gör på denna webbplats, vilka sidor som besöks, hur lång tid som tillbringas på olika sidor, vilka formulär som fylls i, mm.
 • Vart besökare kommer från, t.ex. via Google, Bing, Facebook eller andra sökmotorer och webbplatser, mm.
 • Vilken typ av enhet som används för att nå webbplatsen (t.ex. mobil, dator, mm) och vilket operativsystem som enheten har (t.ex. android, iOS, Windows, mm).

Ej personliga uppgifter

Vi samlar statistik och annan data i form av cookies från all våra besökare av denna webbplats. Denna information kallas för ej personliga uppgifter och är information som inte kan användas för att personligen identifiera en användare. Informationen samlad tillåter oss endast att se din plats, tidszon, enhet du använder och uppgifter om hur du navigerar på webbplatsen. Vi använder oss av Google Analytics, Facebook Analytics och andra analysverktyg för att samla in dessa uppgifter.

Uppdateringar av vår cookie policy

Uppdateringar av denna policy kommer att visas på webbplatsen. Vi använder inte cookies för några andra ändamål än det som nämns ovan.

Kontaktinformation

Vi skickar ibland ut nyhetsbrev och information om tjänster och produkter (inklusive marknadsföringsinformation och material) till våra användare som har gett samtycke till detta genom att ange en epost-adress och/eller mobilnummer. Vi kontaktar endast personer som har lämnat samtycke att kontakta dem.

All information som sparas genom cookies är anonym.

Senaste uppdatering av denna sida: 2019-05-09